Dharmesh Shah

Director – Systemic & Leadership Coaching

Co-Founder – SatvikOrg

Tushar Paunikar

Director – Organization Transformations

Co-Founder – SatvikOrg